web analytics
Kategorije
UserOnline

Osmatranje i ponašanje divljači

Lovac koji je krenuo u lov prije samog odstrjela divljači obavezno treba tu divljač osmotriti.

Kod osmatranja treba uočiti da li se ta divljač u svom prirodno okruženju ponaša normalno tj. da li uzima hranu na fiziološki način koji je svojstven toj vrsti divljači, kako se kreče po terenu, da li šepa ili zaostaje za krdom, da li vuče koju nogu ili ju drži u zraku, povišeno. Na strane zvukove i pokrete iz svoje okoline životinje reagiraju naglim podizanjem glave, prestankom uzimanja hrane, dizanjem ušiju i okretanjem glave u smjeru iz kojeg dolazi nepoznati zvuk. Ovako reagira zdrava životinja. Izgled kože, dlake i perja mogu lovcu dati puno informacija o zdravlju životinje. Ako je dlaka životinje mutna, raščupana, nedostaje na pojedinim dijelovima tijela, ako na životinji može vidjeti rebra i zdjelične kosti, ako je stražnji dio tijela oko anusa i stražnjih nogu uprljan izmetom, lovac može zaključiti da se radi o životinji koje je najvjerojatnije bolesna, koja ima problema sa ekto i endo parazitima ili problemima sa probanim sustavom. Svježe rane na površini tijela, nepravilan hod, nasrtanje na druge životinje, ili burno reagiranje na zvučne i svjetlosne podražaje ukazuju da ta životinja ima problema sa živčanim sustavom i u tom slučaju lovac može posumnjati na bjesnoću. Nakon obavljenog osmatranja cijele životinje i njenog ponašanja lovac izvršava odstrjel životinje, a potom pristupa vanjskom pregledu, otvaranju divljači, vađenju unutarnjih organa, pregledu istih, po potrebi uzima uzorke ošita za pregled na prisutnost parazita iz roda (Trichinella spp.) ili vadi krv za pregled na svinjsku kugu. Nakon vađenja unutarnjih organa lovac ih pregledava i čuva za pregled od strane educiranog pregledavača.

Drugi i detaljniji pregled obavlja educirani pregledavač koji dobiva informacije od lovca o ponašanju divljači prije odstrjela. Ukratko lovac daje i informacije o stanju izvađenih organa. Educirani pregledavač treba pregledati odstrijeljenu divljač izvana, unutarnje stjenke grudne i trbušne šupljine. Kod organa gleda oblik, boju, pipa ih prstima radi eventualnih prisutnosti kvrga u njima, traži da li postoje neke ozljede na njima, prisutnost parazita, a može organe i prerezati nožem da vidi izgled tkiva na presjeku. Kod preživača otvara sve predželuce (ima ih četiri), vadi njihov sadržaj tražeći parazite, strana tijela, prisutnost gnoja ili krvi u njima, a potrebno je da pregleda i njihovu unutarnju stjenku. Truplo odstrijeljene životinje potrebno je staviti na hlađenje što prije kako bi se spriječio razvoj bakterija koje su prisutne na površini mesa.

Najprikladniji način transporta odstrijeljene divljači je autom. Po dolasku u lovačku kuću gdje se nalazi rashladna komora, divljačinu smještamo u komoru i rashlađujemo ju do +7 stupnjeva Celzija ako se radi o krupnoj divljači ili do +4 stupnjeva Celzija ako se radi o sitnoj divljači. Ove temperature trebaju se postići u dubini mišića, a ne na njihovoj površinu. Po završetku pregleda educirani pregledavač mora napisati nalaz da li je pregledana divljačina dobra ili nije dobra za konzumiranje. Markicu za odstrijeljenu divljač stavlja pregledavač na divljač, a broj markice i svoj nalaz upisuje u potvrdu o porijeklu divljači (PPD obrazac).

Ako je za vrijeme pregleda pregledavač uočio neke promjene na organima ili tijelu odstrijeljene divljači, ili je dobio od lovca koji je odstrijelio divljač informaciju da je divljač prije odstrjela pokazivala neprirodno ponašanje ili da je odstrijeljena na području gdje je zagađen okoliš, tada pregledavač treba pozvati veterinara koji će stručno i detaljno pregledati truplo i sve unutarnja organe te po potrebi uzeti uzorke za laboratorijsku analizu. U tom slučaju divljač se ne smije konzumirati sve dok ne budu završene laboratorijske analize. Isto tako ako se divljač stavlja na tržište, pregledavač će poslati odstrijeljenu divljač i sve unutarnje organe (osim glave, želuca i crijeva) sa dokumentacijom u registrirani objekt za pregled, klanje i rasijecanje životinja (domaćih i divljih) gdje će ovlašteni veterinar izvršiti tzv. „post mortem“ pregled te izdati potvrdu o higijenskoj ispravnosti divljačine koje sa tek tada može staviti na tržište.

Pregledavač mora svoj posao obavljati stručno, savjesno i odgovorno jer o njegovom nalazu ovisi zdravlje njegovih kolega lovaca i njihovih obitelji.

Prezentacija u pdf formatu

 Osmatranje i ponašanje divljači prije odstrela