web analytics

Kategorije

UserOnline

Monthly Archives: ožujak 2016

Nova grupa lovaca osposobljena za pregled divljači namijenjene stavljanju na tržište

U subotu 12.03.2016. u organizaciji Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije održan je seminar za lovce lovačkih društava iz ove županije koji se osposobljavaju za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

Continue reading

Pravni propisi i sigurnost hrane

 Europska politika sigurnosti hrane ima dvostruki cilj: zaštititi ljudsko zdravlje i interese potrošača te stimulirati neometano funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta. EU njome jamči da se na području higijene hrane za životinje i prehrambenih proizvoda, zdravlja životinja i bilja te sprečavanja kontaminacije hrane vanjskim tvarima uspostavljaju i poštuju kontrolni standardi. Unija također regulira označivanje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

Continue reading

Pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja

Nakon odstrijela divljači lovac ima obvezu da što prije izvrši odrobljavanje (evisceraciju) unutarnjih organa, pripremi ih za pregled, a divljačinu što prije rashladi. Sve radnje obavlja koristeći se pravilnom tehnikom i uz uvažavanje higijenskih načela. Pri samom izvođenju ovih radnji, lovac promatra odstrijeljenju divljač izvana (površina tijela), unutarnje stijenke grudne i trbušne šupljine, te izvađene organe. Svoja zapažanja prenosi educiranom pregledavaču koji obavlja detaljniji pregled, uzima uzorke tkiva za pretragu na prisutnost trihinela i krvi za pretragu na klasičnu svinjsku kugu. Pridržavajući se pravilne tehnike rukovanja sa odstrijeljenom divljači i higijenskih načela smanjuje se opasnost od kontaminacije mesa divljači.

Prezentacija u pdf formatu

Seminar za osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Osmatranje i ponašanje divljači

Lovac koji je krenuo u lov prije samog odstrjela divljači obavezno treba tu divljač osmotriti.

Continue reading

Anatomija i fiziologija lovne divljači

Pod pojmom anatomija podrazumijevamo opis organa s obzirom na oblik, položaj, veličinu, građu i boju, te međusobni odnos pojedinih organa unutar organizma.

Fiziologija je dio biologije i medicine koja istražuje i opisuje funkciju pojedinih organa i organskih sustava.

Continue reading